Ikke ikke ikke en de rest kan stikken – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Ikke ikke ikke en de rest kan stikken” is: Egoisme