Varkensdiva, verliefd op kikker – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Varkensdiva, verliefd op kikker” is: Miss piggy